بالش

ﺑﺎﻟش

بالش مریت از نسل جدید فوم حافظه دار ساخته شده که قابلیت سازگاری خودکار برای اتکای بهتر ناحیه سر و گردن را داراست و بافت عالی و ریز آن که باعث جلوگیری از بازشدن تارها می‌شود، از گردش هوا جلوگیری نخواهد کرد

: ﻧظرات ﮐﺎرﺑران

ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر e 60 × 40 × 12 : ﺳﺎﯾز

ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر e 60 × 40 × 12 : ﺳﺎﯾز

ریال 7,950,000 

اﻓزودن به ﺳﺑد ﺧرﯾد
ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن
به اﻣﯾد دﯾدار
بیشتر بدانید

ﻣﺎ ﺳﺧت در ﮐوﺷش هستیم ﺗﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ﻣرﯾت را درﮐﺷورهای دﯾﮕری ﻧﯾز ﻋرضه ﻧﻣﺎﺋﯾم. ارﺳﺎل ﺑﺎﻟشهای ﻣرﯾت ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن اﺳت و آن را درب ﻣﻧزل ﺗﺣوﯾل ﺷﻣﺎ ﺧواهیم داد.

ﺑرای ﻣﺷﺎهده ﮐﺎﻣل ﺟزﺋﯾﺎت، ﺑه ﺻﻔحه. ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ﻣراجعه ﻧﻣﺎﺋﯾد

۳ ﺳﺎل ﺗﺿﻣﯾن ﮐﯾﻔﯾت ﮐﺎﻻ
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ آﺳودﮔﯽ ﺧﺎطر ﻣﯽ دهیم
بیشتر بدانید

تحقیقات نشان داده که باید حداقل هر 3 سال یک بار بالش تان را تعویض کنید. مریت برای این منظور و برای آرامش خاطر شما این محصول را تا 3 سال ضمانت خواهد کرد. یعنی برای 1095 شب! خیلی طولانیست، مگر نه؟

ﺑرﮔﺷت ﻣﺣﺻول ﺑدون دردﺳر
دیگر از استرس خبری نیست
بیشتر بدانید

ما بر این باوریم که با این محصول لبخند رضایت بر صورت شما خواهیم نشاند، همچنین در صورت عدم رضایت شما برگشت و استرداد آن نیز کاملا رایگان است. پس خیالتان راحت